Algemene voorwaarden van de Stichting Alles over waterstof

Artikel 1 – Definities

 1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop en levering van producten of systemen (“Producten”), en op de levering van diensten (met inbegrip van Experience en gastlessen workshops en cursussen) (“Diensten”) door de Stichting Alles over waterstof alsmede handelend onder de verkorte naam “Waterstof in de klas” (“Alles over waterstof”) aan u (“Klant”) en maken onderdeel uit van een Offerte of Overeenkomst. Door Producten of Diensten bij Alles over waterstof te bestellen verklaart Koper zich akkoord met deze Voorwaarden, die op de datum van een bestelling kunnen zijn bijgewerkt.
 2. Onder de term “Overeenkomst” zoals bij artikel 1,1 gebruikt, wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst voor de levering, distributie of verkoop van Producten of Diensten die wordt aangegaan tussen Alles over waterstof en Klant.
 3. Onder “Offerte” wordt verstaan een offerte, voorstel of aanbod aan Klant door Alles over waterstof.
 4. Onder “Klant” wordt verstaan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Alles over waterstof een Overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Identiteit onderneming

 • Stichting Alles over waterstof, ook handelend onder de verkorte naam “Waterstof in de klas”
 • Vestigings- en postadres:
 • Westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem
 • Postbus 60060, 6800JB Arnhem
 • KvK-nummer: 81256299 
 • Btw-identificatienummer: NL862021352B01

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Alles over waterstof en de Klant.
 2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden op deze Voorwaarde zijn slechts geldend indien zij schriftelijk door Alles over waterstof zijn bevestigd.
 3. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stemt de Klant ermee in dat via de e-mail met de klant gecommuniceerd wordt.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Alles over waterstof vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Deze Voorwaarden kunnen door Alles over waterstof worden gewijzigd door het plaatsen van een bijgewerkte versie op haar website. Voor een reeds gesloten Overeenkomst en een uitgebrachte Offerte is de versie van de Voorwaarden van toepassing die geldig is op de datum van totstandkoming en/of waarnaar verwezen wordt in de Overeenkomst of de Offerte.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand:
 1. nadat de klant de digitale Overeenkomst of Offerte heeft ondertekend. Alles over waterstof verstrekt de Klant via de e-mail een afschrift van de overeenkomst; dan wel
 2. nadat de Klant in een van onze vestigingen de papieren kooporder heeft ondertekend. De klant ontvangt een kopie van de ondergetekende kooporder.
 3. De Overeenkomst die in een van onze vestigingen tot stand is gekomen kan niet geannuleerd worden, zie ook artikel 8.5.

Artikel 5 – Gebruik van de Producten

 1. Onder bepaalde omstandigheden kan waterstof een explosief gasmengsel vormen. Hoewel onze Producten zo zijn ontworpen dat ze zonder gevaar kunnen worden gebruikt zoals beschreven, moeten de bijgesloten adviezen te allen tijde in acht genomen worden.
 2. Op de verpakking van de Producten staat een leeftijdsaanduiding voor wie het geschikt is. In de meeste gevallen door personen van 12 jaar en ouder en alleen onder toezicht van volwassenen die vertrouwd zijn gemaakt met de veiligheidsmaatregelen die worden beschreven. Lees de instructies voor gebruik door en houd ze bij de hand.
 3. Houd kleine kinderen en dieren weg van de Producten, want ze bevatten kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt en mogelijk vloeistoffen die niet voor inname in het lichaam geschikt zijn.

Artikel 6 – Betaling

 1. De prijzen voor Producten en Diensten zijn in Euro’s.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling bij de bestelling van het Product te geschieden. De betaling van Diensten geschied door het verstrekken van facturen na tekenen van de Overeenkomst of Offerte door de Klant. Hierop is een betalingstermijn van 14 dagen van kracht.
 3. Alles over waterstof heeft de facturatie uitbesteed aan de firma Allesflex (Kvk-nummer 81508158) gevestigd in Arnhem. Zij doen de financiële afwikkeling.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de Klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten.
 5. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 6. Aanbetalingen worden nimmer terugbetaald. Alles over waterstof behoudt zich het recht bij annulering van de order het volledig overeengekomen bedrag te vorderen.

Artikel 7 – Verzending en levering van producten en uitvoering van diensten

 1. De door Alles over waterstof opgegeven leveringstermijnen voor Producten zijn indicatief, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 120 dagen vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant daarvan binnen dertig (30) dagen bericht.
 2. Alles over waterstof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van Producten.
 3. Bij het niet meer kunnen leveren van de overeengekomen Producten of Diensten is Alles over waterstof verplicht, mits Alles over waterstof redelijkerwijs aan deze verplichting kan voldoen, gelijkwaardige alternatieven aan te bieden, c.q. te leveren. Dit wordt in overleg met de Klant vastgesteld. De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als alternatief niet passend is. Reeds betaalde bedragen worden door Alles over waterstof terugbetaald binnen veertien (14) dagen na de ontbinding.
 4. Als plaats van levering voor Producten geldt het adres dat de Klant aan Alles over waterstof kenbaar heeft gemaakt. Alles over waterstof bepaalt de verzendmethode.
 5. Het risico van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Klant de artikelen in ontvangst heeft genomen.
 6. De uitvoering van Diensten vind plaats op de locatie die vermeldt staat op de Overeenkomst of Offerte.
 7. De verzending wordt uitgevoerd door de verzendpartij naar keuze van Alles over waterstof.
 8. De kosten voor verzending staan vermeld op de bestelpagina.
 9. Wanneer het product in voorraad is, streeft Alles over waterstof ernaar om de bestelling de volgende werkdag te verzenden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht, Annuleringen en Retour Policy

Bij levering van Product

 1. Bij aankoop van Producten buiten verkoopruimte heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden of te annuleren gedurende de periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van levering van het Product. De Klant heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden worden, conform redelijke instructies van Alles over waterstof.
 2. Indien de Klant gebruik maakt van het recht tot herroeping, komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.
 3. Indien de Klant gebruik maakt van het recht tot herroeping en al een bedrag heeft betaald voor de bestelde Producten, zal Alles over waterstof dit bedrag binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen. Wanneer er verzendkosten in rekening zijn gebracht, zal Alles over Waterstof deze aan de klant vergoeden.
 4. Alles over Waterstof is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door of namens de Klant aan de verpakking of het product ontstaat. De terugzending geschiedt derhalve voor kosten en risico van de Klant.
 5. Indien het Product maatwerk is, heeft de klant het recht op ontbinding niet. Onder maatwerk verstaat Alles over waterstof een product die volgens specificaties van de Klant is vervaardigd, niet geprefabriceerd is en is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Alles over waterstof heeft de Klant bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst hierop gewezen.
 6. Bij aankoop van Producten op locatie (dus niet via de website), heeft de Klant geen recht op herroeping.

Bij levering van Diensten

 • Bij levering van Diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Het ontbindingsrecht geldt niet indien Alles over Waterstof met uitdrukkelijke toestemming van de Klant al is begonnen met de levering van de Dienst voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.
 • Indien de Klant de Overeenkomst na veertien (14) dagen wil ontbinden zijn de annuleringsvoorwaarde van toepassingen.
 • De annuleringsvoorwaarde zijn opgenomen in de Overeenkomst met de Klant.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. Alles over waterstof staat ervoor in dat de geleverde Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoordt en, desgevraagd, een verklaring te ondertekenen omtrent de staat waarin de Producten zijn ontvangen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor geleverde Producten een garantietermijn van één jaar. Uitgezonderd zijn de artikelen die aan slijtage onderhevig zijn. De beslissing of een bepaald onderdeel onder de garantie valt, ligt bij Alles over waterstof.
 4. De garanties zoals omschreven in artikel 8.3 vangen aan op het moment van levering.
 5. De garanties zoals omschreven in artikel 8.3 zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en vervallen bij eigendomsoverdracht.
 6. De garantieclaim wordt door Alles over waterstof niet geaccepteerd indien gebreken zijn veroorzaakt door:
  1. normale slijtage;
 1. het door de Klant niet (voldoende) zorgdragend voor juist en regelmatig onderhoud conform de geldende voorschriften;
 2. scherpe voorwerpen, huisdieren, ongevallen of slippen;
 3. van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, etc.
 4. gebruik van de artikelen in strijd met het doel waarvoor het artikel bedoeld is, met de gebruiksinstructies of met de gebruikshandleiding en de technische specificaties;
 5. reparaties of ingrepen uitgevoerd door klant of niet bevoegd persoon of bedrijf.
 6. Indien de Klant gebreken aan het Product zonder de voorafgaande toestemming van Alles over waterstof door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door Alles over waterstof vergoed.
 7. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden verlengt de garantieperiode niet.
 8. Een beroep op de garantie dient schriftelijk dan wel per mail te geschieden tegen overlegging van de koopovereenkomst en betalingsbewijs.
 9. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de Klant in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van € 60,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn ook de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden voor rekening van de Klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze Voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.
 2. Alles over waterstof kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze Voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de Klant.
 3. Alles over waterstof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alles over waterstof is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan de door Alles over waterstof geleverde artikelen, sluit Alles over waterstof iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 5. Alles over waterstof is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de Producten, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor de artikelen bedoeld zijn.
 6. Alles over waterstof kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant de geleverde artikelen niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.
 7. Alles over waterstof is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder omzetverlies, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, opgelegde boetes en vertragingsschade.
 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Alles over waterstof vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Alles over waterstof kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Alles over waterstof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Alles over waterstof door haar leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Alles over waterstof of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Alles over waterstof, van haar leverancier of van het door Alles over waterstof ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. In geval van overmacht is Alles over waterstof niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade, behoudens en voor zover Alles over waterstof als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 3. Indien Alles over waterstof wegens overmacht de artikelen niet tijdig kan leveren, dan stelt Alles over waterstof de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Alles over waterstof geleverde Producten blijven eigendom van Alles over waterstof totdat de klant al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. Het Product is voor risico van de Klant vanaf het moment van bezorging. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde door een oorzaak die niet aan Alles over waterstof kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Stichting Alles over waterstof, Postbus 60060, 6800 JB Arnhem of per mail aan info@allesoverwaterstof te worden gericht. Alles over waterstof streeft ernaar binnen 14 dagen een eerste inhoudelijke reactie te geven.
 2. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt zal Alles over waterstof de Klant hierover binnen een redelijke termijn berichten met een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 1. Alles over waterstof verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Alles over waterstof is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.